Botswana – Hyenas

  • Spotted Hyena
    • Spotted Hyena starving
  • Hyenas devoring an impala
    • Hyenas devoring an impala
  • Looking at the carcass
    • Looking at the carcass
  • « Sharing » meat with Wild Dogs
    • "Sharing" meat with Wild Dogs
  • Two Hyenas for one bone
    • Two Hyenas for one bone
  • Full up!
    • Full up!
  • The smell of blood
    • The smell of blood
  • Looking around
    • Looking around
  • Hyena devoring a giraffe
    • Hyena devoring a giraffe
  • Hyena under leopard’s eyes
    • Hyena under leopard's eyes