Botswana – Hyenas

 • Spotted Hyena
  • Spotted Hyena starving
 • Hyenas devoring an impala
  • Hyenas devoring an impala
 • Looking at the carcass
  • Looking at the carcass
 • « Sharing » meat with Wild Dogs
  • "Sharing" meat with Wild Dogs
 • Two Hyenas for one bone
  • Two Hyenas for one bone
 • Full up!
  • Full up!
 • The smell of blood
  • The smell of blood
 • Looking around
  • Looking around
 • Hyena devoring a giraffe
  • Hyena devoring a giraffe
 • Hyena under leopard’s eyes
  • Hyena under leopard's eyes